صفحه اصلی > اطلاعات سهام > شرکتهای غير بورسي قابل واگذاری 

 شرکتهای غير بورسي قابل واگذاری
الف ) سهام بیش از 50 درصد
ب ) سهام کمتر از 50 در صد