صفحه اصلی > اطلاعات سهام > شرکتهای غير بورسي قابل واگذاری > الف ) سهام بیش از 50 درصد > شرکت آسیا بافت بیستون و شرکت های اقماری پوشش