صفحه اصلی > اطلاعات سهام > شركتهاي واگذار شده > کارخانجات کابل سازی تک