صفحه اصلی > اطلاعات مالی > تصمیمات مجامع > مجمع عمومی عادی سالیانه (1391)