صفحه اصلی > اطلاعات مالی > تصمیمات مجامع > مجمع عمومی فوق العاده (1391)