صفحه اصلی > اطلاعات سهام > اطلاعات مالی سهام > صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/10/30